Archives for Tháng Năm 15, 2011

Tứ cú vô danh v2.02

Mỗi người có một hướng để đi Một nơi để về một người để nhớ Đâu như ta suốt nửa đời trăn trở Chưa biết đường về, tìm mãi hướng đi