Archives for Tháng Tám 18, 2011

Ôn lại Logic mệnh đề

I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LOGIC MỆNH ĐỀ 1.1 ĐỊNH NGHĨA MỆNH ĐỀ, GIÁ TRỊ CỦA MỆNH ĐỀ Mệnh đề là một câu trọn nghĩa (một khẳng định) mà nội dung của nó phản ánh đúng (true) hoặc sai (or false) thực tế khác quan. Mệnh đề đúng: Nếu nội dung của mệnh đề (A) […]