Archives for Tháng Tư 7, 2012

Rồi mọi chuyện sẽ qua…

Không rõ tác giả, chỉ biết là hay “Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: “Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để […]