Archives for Tháng Tám 3, 2012

Dùng phương pháp thống kê nào để xử lý số liệu?

Để chọn phương pháp phân tích số liệu phù hợp với kiểu số liệu ta có thì trước hết ta phải xác định 3 vấn đề sau: 1. Kiểm nghiệm liên quan đến 1 mẫu, 2 mẫu hay nhiều hơn 2 mẫu? 2. Nếu có hơn 1 mẫu thì chúng có độc lập với nhau hay không? […]