Archives for Tháng Mười 2, 2013

Gợi ý trả lời 20 câu hỏi môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học

(Sưu tầm và biên tập lại) Câu hỏi 1. Khái niệm giai cấp công nhân? Câu hỏi 2. Nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Câu hỏi 3. Quy luật hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản và vai trò của nó trong […]