Archives for Tháng Mười 2, 2014

9 năng lực, 6 phẩm chất cần trang bị cho học sinh THPT

Các nhà khoa học giáo dục Việt Nam đã đề xuất định hướng chuẩn đầu ra về phẩm chất và năng lực của chương trình giáo dục trung học phổ thông những năm sắp tới như sau: 1. Các phẩm chất 1.1. Yêu gia đình, quê hương, đất nước 1.2. Nhân ái, khoan dung 1.3. […]