Archives for Tháng Tư 18, 2013

Gợi ý trả lời một số vấn đề môn Triết học ML

Vấn đề 1. Vật chất và ý nghĩa của vật chất theo quan điểm Lênin? – Định nghĩa vật chất của Lênin Trên cơ sở kế thừa những tư tưởng của C. Mác và Ph.Ăngghen, phân tích và khái quát một cách sâu sắc những thành tựu mới nhất của khoa học tự nhiên, năm […]